Personuppgiftspolicy

Insamling av personuppgifter

Personuppgift - definition

Alla typer av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person räknas som personuppgifter. Hit räknas namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Även andra uppgifter som kan kopplas till en person räknas såsom krypterade uppgifter och andra typer av digitala identiteter, exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur samlar vi in och vilka personuppgifter hanterar vi

Vi samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa

I samband med en bokning samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Vi samlar in uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, det gäller även barn som reser. Utöver det samlas adress, kontaktuppgifter samt betalningsuppgifter in för den som är ansvarig för bokningen(huvudresenär).

I samband med din resa samlar vi också in uppgifter såsom bokningsnummer, resmål, reslängd och eventuellt andra tjänster som du som kund väljer att utnyttja under resan.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och bokningsnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer.
Inför din resa kan vi också samla in personlig information om dig som du själv väljer att dela med dig av, t ex uppgifter om hälsotillstånd, allergier och liknande som är viktigt för oss att veta för att kunna anpassa resan efter dig och dina medresenärer. Den här typen av uppgifter lämnas oftast genom personlig kontakt med dig som kund.

Samtalsinspelning

När du ringer till Steve Perryman så spelas ditt samtal in. Samtalet sparas i 2 år. Vi sparar dessa samtal för att veta vad som är sagt mellan oss i de tillfällen det kan behövas och dessutom för utveckling och utbildning internt. Alla de personuppgifter som berörs i samtalet lagras därmed. Du har som kund rätt att begära att samtalet inte spelas in och dessutom rätt att begära att en inspelning raderas.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Vi använder en extern tjänst för att skicka nyhetsbreven där vi även lagrar uppgifterna du angett vid prenumeration. Dina personuppgifter kan komma att lagras utanför EU men då endast av leverantörer till oss som uppfyller Privacy Shield. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev för träningsläger samlar vi utöver tidigare nämnda uppgifter även in vilken roll du har i klubben, telefonnummer, ort, klubb samt vilken sport du är aktiv inom.

När du läser vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt beteende. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten och vilka reseprodukter du är intresserad av.

Dina personuppgifter du angett vid prenumeration av nyhetsbrevet kan då du godkänt detta användas i marknadsföringssammanhang på exempelvis Google i samband med specifika resor.

För att avbryta din prenumeration klickar du bara på länken längst ned i brevet. Då raderar vi dina uppgifter och kommer inte att skicka fler brev till dig. Uppgifter om tidigare resor sparas även i vårt bokningssystem och kommer därför att finnas kvar.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. Det kan vara personuppgifter som ditt IP-nummer och liknande. Dessutom samlar vi in information om hur du navigerar i våra tjänster, vilka sökningar du gör och vilka av våra reseprodukter du är intresserad av.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

I samband med bokning eller vid andra tillfällen du har kontakt med oss kan det vara så att en person lämnar uppgifter även om andra personer i resesällskapet. När så sker utgår vi från att uppgiftslämnaren har alla medresenärers samtycke till att få lämna dessa personuppgifter. Är det någon annan än du själv som genomfört bokningen samlar vi in personuppgifter om dig från den som gjort bokningen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Vi kompletterar och uppdaterar dina personuppgifter genom att inhämta information från privata och offentliga register. Det kan vara adressuppgifter, personnummer och liknande.

Hantering och lagring av personuppgifter

Steve Perrymans rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt lag. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av reseavtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Vi kan därför ändå behålla vissa uppgifter trots att du har tagit tillbaka ditt samtycke. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis resevillkoren.

Administration av din resa

För att kunna leverera de resetjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster, som t.ex. hyrbil, utflyktspaket eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster.
Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort, immigration och tullkontroll.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Denna information sparas i 200 dagar.

Utskick av information

När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om din kommande resa och erbjudanden kopplade till resan. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med bokning.

När du har kommit hem från din resa skickar vi en undersökning där vi ber dig svara på frågor om din resa för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Inför och under din resa skickar vi viktig information via SMS till det mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara flyginformation eller annan viktig information som rör din resa.
Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. tidtabelländringar och ombokningar. Sådan information kan skickas via e-post, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Vi skickar betalningspåminnelser via e-post.

Marknadsföring och personifiering

Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang i samband med specifika resor för att kontakta dig per post, epost och SMS.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din resehistorik, ditt användarmönster och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om resmål du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina reseönskemål.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser.

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Vi följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.
Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter i två år (2 år) och bokningshistorik i sju (7) år enligt bokföringslagen.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Telefonsamtal som spelas in i utbildningssyfte sparas i två (2) år.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som ar gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vår tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Utlämning av personuppgifter

Microsoft

Vi använder oss av Microsofts Office-produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra boknings- och säljstödssystem. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Webbanalysföretag

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Betallösningar

Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss.

Kontakttjänster

Vi använder oss av externa leverantörer för att tillhandahålla information via SMS inför och under en resa. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av telefonnummer.
Leverantörer av reserelaterade tjänster

För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Resebyråer och digitala partners

När du bokar en resa med oss via vår webbplats eller någon av våra samarbetspartners webbplatser (digital partner) som vi samarbetar med för marknadsföring av våra resor kan det förekomma att du själv lämnar personuppgifter till vår partner. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När en bokning är genomförd genom en digital partner skickar vi vissa personuppgifter till respektive aktör för att bekräfta att bokningen är gjord. Avseende digitala partners rör det sig om pseudonymiserade uppgifter och bokningsnummer. Aktörerna kan inte direkt genom dessa uppgifter identifiera dig som resenär.

Hotell

Vi anlitar hotell på våra resmål både för längre perioder och för enskilda bokningar på kunders förfrågan. Hotellen får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna göras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären.

Flygbolag

Vi genomför flygresor med alla flygbolag. Flygbolagen får tillgång till personuppgifter om de resenärer som ska resa med respektive flygbolag. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen. Överföringen av resenärsuppgifter sker antingen via datasystemen Amadeus, eller direkt till flygbolaget med passagerarlistor.

Handlingagenter

Beroende på vilket flygbolag som används för resan och vilken flygplats resan avgår ifrån anlitas olika handlingagenter för att utföra tjänster kopplade till resan på flygplatsen. Det kan t.ex. handla om incheckning och bagagehantering. I samband med utförande av dessa tjänster kan handlingagenten få tillgång till vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra tjänsten.

Övriga

Om du bokar andra reserelaterade tjänster via oss, t.ex. utflykter eller aktiviteter, kan i förekommande fall de personuppgifter som behövs för att leverera den beställda tjänsten lämnas över till den som ska utföra tjänsten. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären.

Utlämning till tredje land

Eftersom vi arrangerar resor till hela världen finns en del av våra samarbetspartners (t.ex. hotell och flygbolag) utanför EU/EES-området. Det betyder att personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i dessa länder för samma ändamål som beskrivs ovan.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Genom att boka en resa på vår webbplats, via någon av våra partners eller via telefon godkänner du att vi samlar in och sparar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig angående din resa.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till Steve Perrymans Personuppgiftsombud”.
Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Cookies

På www.steveperryman.se och våra andra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies.

Lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 säger att alla som besöker webbplatser ska informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.
En cookie är en liten datafil, innehållande textinformation, som lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbplatsen för användaren. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies.

Det finns flera typer av cookies.

En typ av cookies sparar en fil permanent på din dator, och underlättar ditt nästa besök på en webbplats genom att hämta fram adekvat nformation. Information som är ny sedan du besökte sidan senast.

En annan typ av cookies kallas sessionscookies och är den typ som vi primärt använder oss av på Steve Perrymans webbplats. Under tiden du använder en sida, skickas en cookie mellan din dator och servern för att kunna koppla information om t.ex. vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns ytterligare typer av cookies som bl.a. är till för att kunna föra statistik över hur många som besöker webbplatser.
Om du inte accepterar användning av cookies på Steve Perrymans webbplats enligt beskrivningen ovan rekommenderar vi dig att stänga av användningen av cookies i din webbläsare.